2018. / 2019. m.g.

2018. / 2019. mācību gada jomas:„Es protu” (kultūrizglītības un radošo industriju joma), „Zilā zeme” (multidisciplinārā joma), „Esi vesels” (sporta joma), „Mozaīka” (valodas joma), „Pētnieciskie darbi bioloģijā”, „Praktiskā matemātika”, „Fizika mums apkārt” (STEM un vides joma).

Projekta ietvaros plānotie braucieni 2018./2019.m.g.

Mācību vizīte uz Latvijas Nacionālo bibliotēku

Mācību vizīte notiek projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros
Norises laiks: 2018. gada 21. marts
Mērķis un uzdevumi:
⦁ Apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku;
⦁ Iepazīties ar ekspozīciju “Grāmata Latvijā”;
⦁ Skolēni mācās novērtēt grāmatu nozīmi cilvēka dzīvē
Dalībnieki: Ludzas 2. vidusskolas 6.,7. klašu audzēkņi. Kopā 28 skolēni.

Mācību vizītes gaita:
Plkst. 10.30 gida pavadībā sākām iepazīšanos ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku, tās pamatuzdevumiem. Skolēni iepazina kā tiek veidots Latvijas nacionālās literatūras krājums, kā tas tiek glabāts un tiek nodrošināta ilglaicīga pieejamība.
Bibliotēkas darbības galvenais akcents ir atbalsts augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, aktivitātes un literatūra bērnu lasīt veicināšanai.
Ekskursijas ietvaros bibliotēkā apskatījām speciālo krājumu lasītavas, iepazinām ēkas stāvu plānojuma sadalījumu. Audzēkņi ar lielu interesi apskatīja latviešu folklorista Krišjāņa Barona Dainu skapi. Dainu skapim ir 70 atvilktnītes, katrai no tām ir vēl 20 sadaļas. Skapja lielākajās trīs atvilktnēs glabājas vērtīgi dokumenti – vēstules un Krišjāņa Barona iesāktais vārdu rādītājs. Dainu skapja augstums ir 160cm, platums – 66cm, bet dziļums – 42cm. Lielu sajūsmu skolēnos radīja Tautas grāmatu plaukts, kurš ēkas ātrijā slejas piecu stāvu augstumā. Lai gan plaukts gandrīz ir aizpildīts, tomēr arī mēs tikām aicināti ziedot grāmatu plauktam sev sirdij tuvu grāmatu un dot iespēju arī citiem iegrimt grāmatas aizraujošajās lappusēs.

Audzēkņiem tika dota lieliska iespēja apskatīt panorāmu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 13. stāva. Kopīgi pārvarējām bailes no augstuma, bet pasakaino skatu mēs
vērojam un centāmies atcerēties, lai, atbraucot mājās, varētu dalīties savās izjūtās. Ekskursijas turpinājumā apmeklējām ekspozīciju “Grāmata Latvijā”. Apmeklējot ekspozīciju, audzēkņi iepazina Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā, piedalījās diskusijās un dalījās savās zināšanās, spējot tās pamatot ar zināmiem vēstures faktiem. Skolēni praktiski darbojās mikroizstādē “Maņas”. Ar dažādu interaktīvu nodarbību palīdzību, izmantojot tausti, redzi, garšu, spējām pieredzēt grāmatu. 

Skolēniem lielu atsaucību guva ekspozīcijas daļa “Gars”, kura ar “dzīvas” grāmatas instalācijas palīdzību ļāva nokļūt fantāziju pasaulē. Skolēni atzinīgi novērtēja ekspozīcijas mūsdienīgo dizainu un interaktīvos risinājumus, kas padarīja ekspozīciju aizraujošu.

Secinājumi:
⦁ Skolēni izprot Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozīmi latviešu kultūrā;
⦁ Izglītojamie prot dalīties savos iespaidos par ekspozīciju grāmatas un
literatūras vērtību;
⦁ Redzētais un piedzīvotais rosina skolēnus ar cieņu izturēties pret
grāmatu , skolēni mācās lasīt tekstu ar izpratni.

Sagatavotājs: Ludzas 2. vidusskolas skolotāja Linda Laganovska

Mācību vizīte uz Nacionālo botānisko dārzu un Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu.

Mācību vizīte notiek projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Norises laiks: 2018. gada 26. aprīlis

Mērķis un uzdevumi:

 1. Apmeklēt Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī un Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu.
 2. Iepazīties ar botāniskā dārza un zooloģiskā dārza sugu kolekcijām, daudzveidīgajām funkcijām.

 3. Pilnveidot teorētiskās zināšanas bioloģijā, piedaloties praktiskajās nodarbībās.

 4. Pilnveidot katra skolēna spējas patstāvīgi veikt pētījumus.

Dalībnieki: Ludzas 2. vidusskolas 7.-9. klašu audzēkņi ( kopā 46 skolēni).

Mācību vizītes gaita:

26. aprīlī plkst. 10.30 gidu pavadībā skolēni devās iepazīties ar Nacionālā botāniskā dārza (Salaspilī) oranžēriju. Skolēni iepazina, kā tiek nodrošināti augu augšanai un labai pašsajūtai nepieciešamie apstākļi, kā darbojas „viedā oranžērija”. Ekskursijas ietvaros skolēni aplūkoja oranžērijas četras zāles – sukulentu zāli, silto subtropu zāli, vēso subtropu zāli un tropu zāli. Katrā zālē ir atšķirīgi, augiem piemēroti apstākļi. Dators regulē temperatūru, apgaismojumu un gaisa mitrumu. Žalūzijas aizveras automātiski, ja saules intensitāte ir augsta. Tropu zālē visu gadu temperatūra ir + 24 grādi. Šeit labi jūtas sekojoši augi: papaijas, banāni, kafijas un avokado koki. Silto subtropu zālē aug eksotiski augi – citroni, mandarīni, apelsīni. Oranžērijā ir iespaidīga sukulentu kolekcija: dziedniecisko aloju un agavju dažādība, katru no šīm ģintīm pārstāv vairāk nekā 30 sugas. Aplūkojamas arī kalanhojes, eiforbijas, sansevjēras, efejvīni un neparastās bovijas. Kaktusu kolekcijā ir vairāk nekā 600 augu dažādība. Ekspozīcijā ir arī krasulu dzimtas augi no pasaules sausajiem tropu un subtropu apgabaliem.

Ar lielu interesi skolēni veica uzdevumus praktiskajā nodarbībā. Viņi mācījās iegūt informāciju, patstāvīgi pētot augu etiķešu saturu. Skolēniem arī bija iespēja pārbaudīt savu vērību, meklējot aplūkotos augus pēc attēliem.

Skolēniem tika dota lieliska iespēja apskatīt Nacionālā botāniskā dārza teritoriju un iepazīties ar skujkoku un citu augu kolekcijām. Var secināt, ka audzēkņi ieguvuši padziļinātu izpratni par augu dauzdveidību, izmantošanas iespējām, sistemātiku, kā arī par mūsdienīgajām tehniskajām iespējām augu audzēšanā. Skolēni atzīst, ka botāniskajā dārzā bija neticami skaisti un interesanti.

Mācību vizītes turpinājumā no plkst.13.30 līdz plkst.17.00 skolēni apmeklēja Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. Visi skolēni labprāt un ar lielu interesi piedalījās mācību nodarbībās. Gidu pavadībā skolēni varēja iepazīties ar zooloģiskā dārza darbības virzieniem: rādīt apmeklētājiem dzīvniekus tādos apstākļos, kuri pēc iespējas tuvināti dabiskajiem; dzīvnieku kolekciju izmantot dabaszinātņu popularizēšanai; veikt zinātniski pētniecisko darbu, lai uzlabotu dzīvnieku turēšanas apstākļus, vairošanu un ārstēšanu.

Skolēni papildināja savas teorētiskās zināšanas ne tikai zooloģijā, bet arī ģeogrāfijā, veicot daudzveidīgos uzdevumus gan individuāli, gan grupās. Ļoti interesanta un informatīva bija nodarbība “Dzīvnieku sistemātika”. Vērojot dažādus dzīvniekus, klausoties zoologa stāstu, skolēni iepazinās ar dzīvnieku klasifikāciju, kā arī ar dažādu dzīvnieku grupu pazīmēm. Skolēnu otrai grupai tika organizēta nodarbība – “Dzīvnieku savdabība kontinentos”. Ar dažādu spēles elementu palīdzību skolēni atkārtoja informāciju par kontinentiem , iepazinās ar zooģeogrāfijas pamatiem. Veicot praktiskos uzdevumus grupās, skolēniem vajadzēja atrast zoodārza teritorijā noteiktam kontinentam raksturīgos dzīvniekus un atbildēt uz daudzveidīgiem jautājumiem. Pēc tam katra grupa prezentēja savu darbu. Skolēni ļoti atzinīgi novērtēja zoodārza ekspozīciju mūsdienīgo noformējumu un augu sugu bagātību. Ekskursija uz zoodārzu bija aizraujoša un noderīga.

Secinājumi:

 1. Skolēni izprot Nacionālā botāniskā dārza un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza nozīmi sugu pētīšanā un dabaszinātņu popularizēšanā.

 2. Skolēni prot patstāvīgi un nelielās grupās iegūt nepieciešamo informāciju, izmantojot zooloģiskā un botāniskā dārza ekspozīcijas.

 3. Piedaloties dažādās praktiskās nodarbībās, skolēni ir pilnveidojuši savas teorētiskās zināšanas bioloģijā. Piedzīvotais mudina skolēnus arī ikdienā saudzīgi izturēties pret augiem un dzīvniekiem.

 4. Skolēni ir motivēti ar lielāku interesi apgūt dabaszinātnes, veikt patstāvīgus eksperimentus un pētījumus.

Sagatavotājs: Ludzas 2. vidusskolas skolotāja Ināra Baranova

Mācību vizīte uz augsto tehnoloģiju uzņēmumu AHHAA (Igaunija)

Mācību vizīte notiek projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Norises laiks: 2018. gada 27. aprīlis

Mērķis un uzdevumi:

 1. Iepazīties ar augsto tehnoloģiju uzņēmumu AHHAA.

 2. Pārbaudīt fizikas, ķīmijas, bioloģijas mācību stundās apgūto teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās nodarbībās un reālajā dzīvē.

 3. Veicināt katra skolēna iespējas darboties neformālā vidē.

Dalībnieki: Ludzas 2. vidusskolas 46 skolēni (8. un 9. kl.)

Pasākuma gaita:

Plkst. 10:00 – 10:30 Iepazīšanās ar pasākumu norisi un tehniskās drošības noteikumiem tehnoloģiju uzņēmumā AHHAA.

Plkst. 10:30-11:20 Darbs radošajās darbnīcās tehnoloģiju uzņēmumā AHHAA.

Plkst. 11:30-12:00 Planetārija apmeklējums.

Plkst. 12:00-15:00 Praktiskā darbošanās tehnoloģiju uzņēmumā AHHAA.

Vizītes apraksts:

2018.gada 27.aprīlī plkst. 10.00 laipni sagaidot divi AHHAA centra darbinieki iepazīstināja mācību vizītes dalībniekus, Ludzas 2.vidusskolas audzēkņus ar AHHAA zinātnes centra pamatuzdevumiem. Skolēni uzzināja, ko var aplūkot katrā centra stāvā, kā arī iepazinās ar tehnoloģiju uzņēmuma tehniskās drošības noteikumiem.

AHHAA ir zinātnes centrs, kura galvenais uzdevums ir iepazīstināt tā apmeklētājus ar zinātnes atklājumiem un iedrošināt apmeklētājus veikt atklājumus ar prieku.

Vizītes turpinājumā skolēni sadalījās grupās, lai piedalītos divās radošajās darbnīcās:

,, Operācija “Acs”’’ un ,, Šokolādes laboratorija”.

Darbnīcā “Operācija “Acs”” skolēniem bija iespēja uzzināt, kā funkcionē mūsu acis, kam pieder pasaulē vislielākās acis, kā arī daudz ko citu interesantu par acīm un redzi. Pie tam katrs no mācību vizītes dalībniekiem varēja pārbaudīt praktiski, cik droši rokās var turēt skalpeli, izdarot griezumus acī.

,,Šokolādes laboratorijas” dalībnieki uzzināja par šokolādes izmantošanas vēsturi, iepazinās ar tās ķīmisko sastāvu un pagatavošanas noslēpumiem. Skolēniem tika piedāvāta unikāla iespēja pašiem pagatavot visīstāko šokolādi, paņemt to sev līdzi un pacienāties.

Apskatot plašo AHHAA eksponātu klāstu un praktiski darbojoties 8.un 9.klašu skolēniem bija iespēja pilnveidot savas zināšanas dažadās mācību tēmās ķīmijā , bioloģijā un ģeogrāfijā (,,Ūdens un šķīdumi”,,,Vielu mikropasaule”, ,,Materiālu daudzveidība”,,,Cilvēks vielu pasaulē”,,,Bioloģiskā daudzveidība”, ,,Organismu mijiedarbība ekosistēmā” u.c.)

Mācību vizītes turpinājumā nodarbībā planetārijā skolēniem bija lieliska iespēja doties virtuālā ceļojumā visuma plašumos. Piedzīvojums sākās uz mūsu planētas zeme. Pusstundas ceļojuma laikā savā iztēlē audzēkņi apciemoja dažādas planētas, lidoja starp zvaigznēm, aplūkoja dažādus zvaigznājus un citas galaktikas.

Audzēkņi apmeklēja kafejnīcu ,,Newton” un zinātnes veikalu, kas ir bagāts ar milzīgu zinātnisko un izglītojošo spēļu klāstu un jautrām rotaļlietām.

Arī brauciena laikā skolēni baudīja brīnišķigo fizikas pasauli – novēroja neparasti skaistu saullēktu, saulrietu, divkāršu varavīksni un miglu.

Brauciens uz AHHAA zinātnisko centru ir izdevies!

Secinājumi:

 1. Skolēni iepazinās ar augsto tehnoloģiju uzņēmumu AHHAA.

 2. Audzēkņi izprot dabaszinātņu pasaules noslēpumus un sasniegumus. Skolēni atklāja iespēju vienlaikus izklaidēties un mācīties, ka arī pielietot mācību stundās iegūtās zināšanas reālajā dzīvē.

 3. Redzētais AHHAA centrā rosina skolēnus ar interesi apgūt fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citus dabaszinību mācību priekšmetus.

Sagatavotājs: Ludzas 2. vidusskolas skolotāja Olga Petrova